Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


 • zabezpečuje velenie a riadenie podriadených zásobovacích základní a odborných útvarov,
 • vedie ústrednú evidenciu objektov a zariadení obrannej infraštruktúry SR "Projekt OBJEZA" (ozbrojených síl a ústredných orgánov štátnej správy) a zabezpečuje plnenie kľúčových úloh v danej oblasti na podporu obrany štátu,
 • plánuje, zabezpečuje a koordinuje činnosti zdravotníckeho a veterinárneho zabezpečenia v pôsobnosti úradu a PPÚ, ktoré nedisponujú odborným zdravotníckym a veterinárnym personálom,
 • riadi odbornú činnosť logistických základní, útvarov a zariadení OS SR v oblasti materiálno-technického zabezpečenia (zásobovanie a distribúcia materiálu),
 • riadi procesy zabezpečenia a udržiavania zásob materiálu,
 • riadi prevádzku PVaT, vykonávanie opravárenskej činnosti, odborného technického dozoru a metrológie v rámci OS SR,
 • navrhuje normy a limity v oblasti logistiky,
 • vykonáva metodickú a odbornú činnosť pre útvary a zariadenia OS SR v oblasti spotrebnej logistiky,
 • organizuje a riadi logistické služby,
 • vykonáva správu interného katalógu a prípravu podkladov do technických opisov. Udržiava spracovaný interný katalóg obstarávania za oblasť svojej pôsobnosti podľa pokynov generálneho správcu interného katalógu,
 • podieľa sa na procese štandardizácie (STANAGY, pracovné výbory NATO), spracováva interné predpisy v oblasti svojej pôsobnosti, zabezpečuje spracovanie a vydávanie technických bulletinov pre potreby rezortu MO SR,
 • vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti hospodárenia s hnuteľným majetkom štátu v útvaroch a zariadeniach OS SR.

Skočiť na menu


Share